• Deklaracja dostępności

  Fundacja Stocznia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.koldraterapeutyczna.pl. Data publikacji strony internetowej: 2023.12.04. Data ostatniej aktualizacji: 2024.01.08.

   

  Stan dostępności cyfrowej
  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Niedostępne elementy i treści: formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są w zakładce kontakt.

   

  Przygotowanie deklaracji dostępności
  Data sporządzenia deklaracji:2023.12.05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Agatą Bluj: na adres: abluj@stocznia.org.pl lub pod nr tel. 22 100 55 94. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 
  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. W zgłoszeniu podaj: swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, oraz opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

   

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
  Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
  Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.